5

Vizhenameh - - News -

‪Miss R‬ تایوانی از تسال سبقت گرفت!

باورش کمی سخت است اما یک شرکت تایوانی به تازگی از طرح خودرویی رونمایی کرده که ادعا دارد صفر تا صد آن 1.8 ثانیه است و میتواند از تسال هم سریعتر باشد.این خودروی الکتریکیMiss

R نام دارد و با قدرت 1341 اســب بخــار میتواند در 1.8 ثانیه سرعت خود را از صفر به 100 کیلومتر برساعت برساند. این سرعت یعنی، یک دهم ثانیه ســریعتر از خودروی الکتریکی جدید تســال

)Roadster(هک خوانده Mobility.دوشیم Xing تولیدکننده این خودرو، فقط 20 دستگاه از ‪Miss R‬ تولید خواهد کرد که هر کدام یک میلیون دالر قیمت دارد. ضمنا این شرکت به جای استفاده از فناوریهای شــارژ سریع از باتری بسیار سبک و کارآمد استفاده کرده که طی 5 دقیقه تعویض میشــود.گفته میشود ‪Miss R‬ اواخر 2018 میالدی مورد آزمایش نهایی قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.