3

Vizhenameh - - News -

دورخیزجنرالموتورزبرایتولیدخودروهایخودران

جنرال موتورز غول آمریکایی صنعت خودروسازی به تازگی به اعالم جزئیــات برنامههای خود برای تولید خودروی الکتریکی پرداخته که گویا قرار است اواخر نوامبر در جلسهای با سرمایهگذاران مطرح شود. جنــرال موتورز قصد دارد به هر نحوی با بررســی بازارهای نوظهور و توجه به جزئیات محصوالت خــودران به یکی از برندهای بزرگ این عرصه تبدیل شــود. مدیرعامل جنرال موتورز معتقد اســت صنعت خودرو در جهان با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر و پیشرفت است و این کمپانی حاضر است برنامههایی برای سهیم شدن در بزرگترین فرصتهای تجاری این حوزه داشته باشد. جنرال موتورز سال گذشته هم برای اثبات اراده خود در این عرصه، استارت آپ خودروی خودران کروز اتوماسیون را خرید. این غول امریکایی چندی پیش اعالم کرد تا یکسال و نیم آینده دو خودروی الکتریکی جدید را رونمایی میکند و تا سال 2023 نیز 20 خودروی الکتریکی جدید را معرفی خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.