ب

Vizhenameh - - News -

یکی دیگر از دالیل کم بــودن صادرات در بخش خودروســازی ما، نــگاه مادی کشــورهای دیگر به خصوص غربیها به دنیاســت. اگر مردم آن کشورها کمی باور داشتند که عمر دست خداست و اتومبیل صرفا یک وســیله است، به جای اینکه عمر خودشان را بیهوده برای پیشــرفت علم مکانیک و خودرو هدر بدهند، میتوانســتند با واردات خودروهای ایرانی از زندگی لذت ببرند. یا حتی اگر به حرفهای مســتند «راز» در مورد توانمندیهای ذهنی، روحی، جسمی، و سایر توانمندیهای انسان که در این مقال نمیگنجد کمی بیشــتر از این تکنولوژیهــای دوزاری یقین داشتند، االن این اوضاع رو به فالکتی که هر شب در 20:30 از وضعیت مردم کشورهایشان میبینم وجود نداشــت. البته سیاستمدارانشان بیکار ننشستهاند و نه تنهــا از ورود خودروهای ایرانی ممانعت میورزند، بلکه با برجام ســعی کردهاند معضل تکنولوژی را به کشور ما هم بکشانند. مثال قبال هواپیماهای موجود در کشور، در خوشبینانهترین حالت ممکن باید از تهران که خارج میشــد نهایت در سه راه سلفچگان سقوط میکرد، اما خلبانهــای توانمند ما همان هواپیما را روزی 15-10 تا شــهر میبردند و آخ نمیگفت. اما برجام با ما چه کرد؟ کشورهای خارجی آمدند و به ما هواپیما فروختند که هنر خلبانهای ما کمرنگ شود و به این شکل با جنگ زیرپوستی به کشور ضربه بزنند. واقعاً به قول آن دوست عزیزمان «مرگ بر بینالملل».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.