فورد F-150 در دست تیونرهای ژاپنی

Vizhenameh - - News -

همیشــه رســم بود تیونرهای بزرگ و معروف جهان هر وقت دســت روی فــورد F-150 رپتور میگذاشــتند، بالفاصلــه روی قابلیتهای آفرودی و خشــن این پیکاپ تراک زوم کرده و ظاهری وحشــتناک تر به آن میبخشــیدند، اما به تازگی تیونر ژاپنی TRA کیوتو که سازنده کیتهای بدنه راکت بانی و پاندم است در مسیری مخالف قدم گذاشته و این F-150 رپتور را وارد دنیای کامال جدیدی کرده است. به گونهای که سیستم تعلیق این خودرو به کلی دگرگون شده و بدنه آن تقریباً به کف زمین رسیده است. گلگیرهای بسیار پهنتر نیز الستیکهای بزرگ را در برگرفته تا این خودرو بتواند از زمینهای ســخت و ناهموار عبور کند. رپتــور TRA کیوتو با این خالقیت قصد دارد خود را برای جذب بازدیدکنندگان در رویداد آتی خودرویی در توکیو مهیا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.