طراحی جدیدترین مدل آئودی لو رفت

Vizhenameh - - News -

باز هم انتشــار تصاویر جاسوسی از محصوالت یکی از خودروسازان بزرگ، برخی جزئیات ظاهری آن را لو داد. این بار نوبت به یک پرچمدار، یعنی آئودی Q8 اســت که گویا به دلیل همین تصاویر جاسوســی، پیش از نمایشگاه دیترویت یا نمایشگاه ژنو رونمایی شد! در این کراساوور آلمانی ورودیهای هوای جلوی خودرو، نمایشی و سر اگزوزها نیز تزئینی است. البته نمای کلی Q8 تا حد زیادی به نســخۀ کانسپت شباهت دارد که اساساً نسخٔه کوپه و لوکستری از Q7 است. گفته میشود پیشرانههای Q8 نیز بهاحتمالزیاد از A8 قرض گرفته شــده اســت. البته پیشنمایش این نسخه اسپورت چندی پیش با معرفی کانسپت

Q8 Sport ارائه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.