آمریکا میزبان خودروی جدید مفهومی تویوتا

Vizhenameh - - News -

غول صنعت خودرو در ژاپن خودروی جدید مفهومی خود را در نمایشگاه

CES که ژانویه هرســال در الس وگاس آمریکا برگزار میشود، رونمایی کــرد. خودروی جدید مفهومــی تویوتا با نام «ای پالــت» )E-pallete( دارای طراحی مکعب شــکل است و به عنوان یک خودروی مفهومی و در بخش خودران جای دارد که برای استفاده در سیستم حمل و نقل عمومی طراحی و تعریف شده است. این خودروی برقی خودران در ابعاد و اندازههای مختلفی از ۴ تا 7 متر قابل تولید اســت. از ویژگیهای مهم E-pallete عالوه بر سیســتم خودران، سبک طراحی داخلی آن است که میتواند در جابجایی مســافرین، بارهای حجیم، ایجاد رستوران و فروشگاههای سیار استفاده شود. این شرکت درنظر دارد برای المپیک ۰۲۰۲ توکیو چند نمونه آزمایشی از E-pallete را مورد استفاده قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.