خودروی الکتریکی با سرعت ۹۵۲ کیلومتر

Vizhenameh - - News -

شــرکت Fisker در نمایشــگاه محصــوالت الکترونیکــی مصرف، از خــودروی الکتریکی لوکس Emotion رونمایی کــرد. این خودرو با یکبار شــارژ میتواند ۳۴۶ کیلومتر را طی کند و ســرعتش به حداکثر ســرعت ۹۵۲ کیلومتر بر ساعت هم برســد. گفته شده این خودرو که رقیب تسال خوانده میشود، ظاهری جالب با درهایی پروانه مانند دارد. در تولید خودروی فیســکر از فیبر کربنی و آلومینیوم بیشتری استفاده شــده بنابراین سبکتر از خودروی آمریکایی خواهد بود. البته جذابیت خــودرو فقط مربوط به ظاهر آن نیســت، بلکــه در آن از جدیدترین فناوریهای EV اســتفاده شده است. عرضه تجاریEmotion از سال ۰۲۰۲ میالدی و با قیمت ۹۲۱ هزار دالر آغاز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.