اسکوتر خود را درون چمدان بگذارید!

Vizhenameh - - News -

به تازگی شــرکت Relync از اســکوتری برقــی رونمایی کرده که در یک چشــم بر هم زدن باز و بسته میشــود و کاربران میتوانند از راه دور آن را قفل و رصد کنند. این اســکوتر تمام الکتریکی را میتوان در ۳ثانیه تا کرد و درون یک چمدان گذاشت. این وسیله مجهز به سیستم جهتیابی و چراغهای الای دی اســت تا صاحب خود را در هر گام از مسیر راهنمایی کند. این وسیله نقلیه جالب Zوان نام دارد و به اندازه رقبای خود شیک نیست، اما یکی از ساده ترین اسکوترهای موجود در بازار اســت به دلیل همین راحتی جایزه افتخاری نوآوری ۸۱۰۲SEC را هم دریافت کرده اســت. Zوان ســه حالت دارد؛ وضعیت رانندگی، وضعیت جمع شدن و وضعیت چرخ دستی. اسکوتر مذکور پس از جمع شدن چنان کوچک میشــود که میتوان آن را داخل هواپیما نیز برد. وزن وسیله نقلیه همراه باتری ۳۲ کیلوگرم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.