بازگشت هارلی دیویدسون با ‪ĨĂƚ ďžď‬

Vizhenameh - - News -

هارلی دیویدســون از چندی پیش با فــراز و فرودهای مختلفی همراه شــده، چراکه پیش بینیهای این کمپانی در طراحی و تولید 7۱ مدل جدید درســت از آب در نیامد و این محصوالت به ظاهر جدید، چندان مورد اســتقبال و توجه هواداران واقع نشــد. البته هارلی دیویدسون به یکی از محصوالت جدیــد خود امید زیادی دارد. مدلی بهنام ‪fat bob‬

که به گفته ســازندگانش برترین محصــول در این ادعای بزرگ هارلی دیویدسون است. نســخه ۸۱۰۲ این موتورسیکلت مهار نشدنی، دارای فریم، پیشــرانه، ســوئینگرام، تعلیق و طراحی جدید اســت. این مدل سبکتر و باریکتر شده و با تکنولوژیهای متفاوتی همراه شده است و حتی تایرها نیز دچار تغییر شــدهاند. حداکثر سرعت این موتورسیکلت به حدود ۸7۱ کیلومتر بر ساعت میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.