فرش قرمز برای مرسدس^>' گرند ادیشن

Vizhenameh - - News -

نمایشــگاه خودروی دیترویت به زودی شــاهد اتفاق خوبی از ســوی کمپانی مرســدس بنز است، چراکه قرار است مرسدس از نسخه جدید شاســیبلند GLS با نام گرند ادیشــن رونمایی کند. این مدل جدید از خانواده شاســیبلند فول سایز و نمونهای منحصربهفردتر از همتایان خود اســت. در گرند ادیشن جدید مرســدس، دستی بر سر و روی آن کشــیده و ما شــاهد رینگهای دو رنگ ۰۲ اینچی و چراغهای LED هوشــمند هســتیم. درحالیکه مدل گرانتر GLS550 از رینگهای ۱۲اینچی و چراغهای LED فعال ســود میبرد. مدلهای GLS450 هم دارای قلب تپنده ۶ سیلندر ۳ لیتری ۲۶۳ اسبی هستند، درحالیکه برادران بزرگتر GLS550 از نیروگاه ۸ سیلندر 7/۴ لیتری با خروجی ۹۴۴اسببخار استفاده میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.