سراغ هیبریدیها نروید

Vizhenameh - - News -

عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با «خودرو پالس»

وقتی تعرفه واردات خودروهای هیبرید افزایش پیدا کرد ، اولین سوال این بود که این خودروها مصرف ســوخت کمی دارند و برقی هستند لذا چه لزومی بر تغییر تعرفه واردات بود. مسوالن در توضیح این اتفاق گفتند این خودروها مانند سایر خودروهای سطح شهر بنزین مصرف میکنند لذا نباید واردات این خودروها برای برخیها ایجاد رانت کند. حال سوال ما این است که خودروهای هیبریدی از سوی مجامع دانشگاهی مورد تست قرار گرفته است که اکنون بتوان در مورد آن قضاوت کرد؟ خودروهای هیبریدی مورد آزمون قرار نگرفتند لذا نمیتوان با صراحت گفت که این خودروها چه به لحاظ کاهش مصرف بنزین و چه به جهت همســان بودن با سایر خودروهای ســطح شهر است. اگر آزمایشهای الزم صورت گرفته بود شــاید اکنون خیلی راحت تر میتوانســتیم به جمع بندی برســیم. اما ما هم با افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی موافق هســتیم. این خودروها حتی اگر در رده کــم مصرفها قرار گیرند اما باز هم برای حرکت نیاز به بنزین دارند لذا چرا باید این خودروها را جدا دید و تعرفه آنها را پایین نگه داشت. دولت میبایست تعرفه واردات خودروهای را پایین نگه دارد که نیازی به سوخت فسیلی مانند خودروهای موجود هیبریدی ندارند. از طرفی اطالعات ما درمورد خودروهای هیبریدی بســیار کم اســت از اینرو معتقدم که جامعه دانشگاهی باید تحقیقات جامع و مفصلی در این حوزه انجام دهد.

با این تفاسیر شما معتقد هســتید که خودروهای هیبریدی تأثیری بر کاهش مصرف سوخت و آالیندگی ندارند؟

بلــه به نظر من خودروهای هیبریدی وارداتی تأثیری بر کاهش آلودگی هوا ندارند. براســاس بررســیهایی که در دولت صورت گرفته، بیشتر خودروهای هیبرید وارداتی به کشور از نوعی هســتند که عمال تأثیری بر کاهش آلودگی هوا نداشــتهاند. به همین جهت نمیدانم که چرا برخی از واردکننــدگان اصرار به واردات همان خودروها را دارند. خودروهای هیبریدی در هر نوعی که باشــند از یک موتوربنزینســوز اســتفاده میکنند و دارای آلودگی هستند بنابراین موضوعات مطرح شــده دربــاره پاک بودن خودروهــای هیبریدی واقعیت نــدارد و تنها در خودروهای تمام برقی واژه پاک درست است.

بهتر نبود قبل از تغییر تعرفه واردات این خودروها مورد آزمایش قرار میگرفت؟

درهر صورت باید بپذیریم خودروهای هیبریدی که وارد کشــور شــد بنزین مصرف میکنند. ما باید به ســمت خودروهای برویم که پایه برقی هستند. در تمام کشورها هم به خرید چنین خودروهای سوبسید داده میشود.

ما مشکل برق داریم. بارها هم نسبت به احتمال خاموشی تذکر داده شده است حال چطور میخواهیم خودروهای را وارد کنیم که کامل برقی هستند؟

این هم چالش بزرگی اســت که مســوالن باید به آن توجه کنند. خودروهای الکتریکی برای کشورهایی جواب میدهد که مشکل برق ندارند و یا از انرژیهای استفاده میکنند که تأمین برق را با مشــکل مواجه نمیکند لذا بارها گفته ام تا وقتی زیرســاختها فراهم نیست نباید با سیاســتهای تشویقی برویم و واردکنندگان را به سمتی سوق دهیم که بعدها در آن موضوع دچار بحران شویم.

از طرفی ما توان تعمیر این خودروها را نداریم. بهتر نبود حداقل همان خودروها وارد میشد که تا باالخره بخش خصوصی برای تأمین زیرساخت آن کاری انجام میداد.

بله. متأســفانه مشــکل بعدی در واردات خودروهای هیبریدی و حتــی هیبریدیهایی که از قبل وارد شــده ، خدمات پس از فروش است. این نشــان میدهد که برای تعمیر هم باید ارز از کشــور خارج شــود. واقعاً چه لزومی دارد که ما چند باره باعث خروج ارز از کشــور شویم. تا زمانیکه زیرســاختهای الزم بــرای تعمیر این خودروها وجود نــدارد اصرار به واردات کار اشتباهی اســت. همه میدانیم کشور با کمبود ارز روبرو است از اینرو باید واردات خودروهای خارجی ساماندهی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.