کسادی بازار فروش خودرو در قاره سبز

Vizhenameh - - News -

آمار فروش خودروهای ســواری در اروپا نشــان میدهد که این بازار با یک رکود و کاهش روبرو شــده است. فروش خودروهای سواری در ماه دسامبر سال ۷۱۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪۴ ۸/‬ درصد کاهش یافت. مقایسه آمار فروش خودروسازان اروپایی نشان میدهد گروه پژو سیتروئن و بیامو بیش از سایرین از روند کاهش فروش متضرر شدهاند. در ســال ۷۱۰۲ تقاضا برای خودروهای نــو در بازار اروپا افزایش یافت. بهطوریکه در مجمــوع ۵۱ میلیون و ۰۰۶ هزار خــودروی جدید در سراســر اروپا ثبت پالک کردهاند که این آمار نشان از رشد فروش ‪۳ ۳/‬ درصدی در مقایسه با سال ۶۱۰۲ دارد. به این ترتیب بازار اروپا ۴ سال پیاپی شاهد افزایش فروش خودرو بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.