رونمایی از خودروی ملی کرهشمالی

Vizhenameh - - News -

«نای نارا» نام خودروی ملی کره شــمالی اســت که به تازگی در بازار این کشور عرضه شده اســت. این خودروی سبک سواری در مدلهای ســدان، جیپ، وانت، ســواری و مینی بوس ساخته شــده که به گفته سازندگان آن مصرف ســوخت آن بسیار کم و اقتصادی است. حداکثر سرعت این خودروی سواری تولید کره شمالی ۰۸۱ کیلومتر در ساعت اســت و به کولر، شیشههای برقی و سنســورهای هشدار پارک خودرو مجهز است. کره شمالی تحت تحریمهای بین المللی قرار دارد. صادرات محصوالت تولیدی اکثر برندهای معتبر جهانی به واســطه تحریم کره شمالی ممنوع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.