جیپ چروکی 2019 با یک تحول در بازار

Vizhenameh - - News -

جیپ چروکی از ســال ۴۱۰۲ مجددا وارد بازار شــد و توانست به یکی از موفقترین محصوالت جیپ بدل شــود. این خودرو جزو پرفروشترین محصوالت کالس کراس اوورهای کامپکت در بازار آمریکا نیز محســوب میشــود. اما جیپ چروکی در مدل 9۱۰۲ خود تغییراتی اساسی ایجاد کــرده و از چهرهای با تضاد کمتر و کابین ارتقا یافته بهره میبرد.. ظاهر این چروکی نسبت به سایر محصوالت متمایز بوده و بارزترین تحول فنی آن نیز در محفظه موتور اســت. این جیپ یک پیشرانه جدید دو لیتری توربوشــارژ چهار ســیلندر خطی را در این محفظه جای داده که ۰۷۲ اسببخار قدرت داشته و گشتاوری معادل ۰۰۴ نیوتن متر تولید میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.