برجستهترین کانسپت ژاپنی در آمریکا

Vizhenameh - - News -

ژاپنیهــا بــار دیگر در یک نمایشــگاه جهانی قدرتنمایــی کردند و با رونمایی از خودروی مفهومی ‪Y Inspiration‬ اینفینیتی در نمایشگاه ۸۱۰۲ دیترویت، باعث تعجب بازدیدکنندگان شدند. این خودروی زیبا و منحصربفــرد، گویای زبان طراحی جدید ژاپنیهاســت و ثابت کرده این شرکت میتواند از شاخصههای طراحی این کانسپت در محصوالت آینده خود نیز اســتفاده کند. این خودرو در ظاهر دارای فرم کالسیک سدانها بوده، بطوریکه در بخش جلو شاهد جلوپنجره بزرگ دو قوسی، خطوط گیــرای درب موتور و ورودی هوای تیغه مانندی هســتیم که قوس چرخها را احاطه کردهاند. از دیگر ویژگیهای ظاهر این کانســپت میتوان به چراغهای تیز جلو با نواری >، دربهای عقب فاقد ستون و نوار چراغ عقب تکوتنها اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.