محرومیت چینیها از لذت رانندگی با جیپ!

Vizhenameh - - News -

به گفته «ســرجیو مارکیونه» رئیس گروه خودروسازی فیات-کرایسلر ایــن کمپانی جیپ را به چینیها نمیفروشــد! مارکیونه در ماه آوریل نیز گفته بــود توان و میزان فروش جیپ به حدی اســت که میتواند روی پای خود بایســتد. هر چند که مدیرعامل گریت وال نیز همچنان معتقد اســت این خودروساز چینی به برند جیپ عالقه سرشاری دارد و قصد دارد متخصص آفرود دنیا را خریداری کند. مارکیونه در نمایشگاه دیترویــت با تأیید ایــن خبر گفت: “ما جیپ را بــه چینیها نخواهیم فروخت. ما همکاری بسیار خوبی با گک داریم. آنها اهدافی جهانی دارند و میخواهند وارد آمریکا شــوند و ما در حــال گفتوگو با آنها درباره چگونگی دستیابی به این هدف هستیم. هیچکدام از این موارد تأثیری روی استقالل فیات-کرایسلر نخواهند داشت. ”

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.