نسل جدید هیوندای ولوستر

Vizhenameh - - News -

هیوندای به تازگی نسل دوم مدل ولوستر خود را رونمایی کرد که البته در نسل جدید همچنان ترکیب نامتقارن درها حفظ شده و بنابراین این هاچبک کرهای در بیرون تا حدودی شــبیه به نســل قبلی خود به نظر میرســد. البته این خودرو در زیر این پوسته جدید، چیزهای زیادی را تغییر داده است. نسل جدید ولوستر کمی بزرگتر و حدود ۲ سانتیمتر کشــیدهتر و ۱ ســانتیمتر عریضتر از نسل قبل اســت، اما ارتفاع آن تغییری نداشته. همچنین لیست تجهیزات ایمنی نسل جدید نیز شامل مجموعهای از سیستمهای کمکراننده مثل ترمز پیش از برخورد، کروز کنترل تطبیقی، سیستم حفظ حرکت میان خطوط، هشدار نقاط کور، نورباالی خودکار و هشدار توجه و خوابآلودگی راننده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.