چوب حراج به قیمت لکسس ‪LS 2019‬

Vizhenameh - - News -

باورش کمی سخت است، اما لکسس در شرایطی مشغول مقدمات عرضه ســدان لوکس جدید >^ به بازار آمریکاست که قیمت پایه این خودرو را پایین آورده و در حقیقت ارزانتر از نســل قبلی میفروشد! بهای نسل جدید لکســس >^ از ۵99۵۷ دالر آغاز میشــود که شامل ۵99 دالر هزینه تحویل بــوده و بدین ترتیب این پرچــمدار جدید ژاپنی ۰۲۸۳ دالر ارزانتر از نسخه طویلتر قبلی است. مدل هیبریدی >^ Ś۰۰۵ نیز قیمت پایه ۵۰۵۰۸ دالری دارد. عرضه رسمی سدان جدید لکسس از ماه آینده آغاز خواهد شد. >^ جدید با پیشرانه ۶ سیلندر ‪۵ ۳.‬ لیتری توئین توربوی خود میتواند قدرت ۶۱۴ اســب بخار را تولید کند که نســبت به پیشرانه ۸ سیلندر تنفس طبیعی نسل قبلی ۰۳ واحد بیشتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.