قطعه سازان واردات را ترجیح می دهند

Vizhenameh - - News -

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان گفت: قطعهســازان ایرانی هیچ چیزی نسبت به اروپایی ها کم ندارند و حتی ما با سرمایه گذاری اندک توان تولید ۳ میلیون خودرو را در داخل داریم. علی فراهانی، افزود: براســاس آمار کشوری، ۰۰۸ قطعه ساز در ایران فعال هستند اما از این قطعهسازان ۰۲ درصد در همه جا حضور فعال دارند.وی ادامه داد: متاسفانه آن تولید و اشــتغالی که مد نظر رهبری و مورد اســتقبال مردم و کارشناسان بود در ایران اتفاق نیافتاده و اقتصاد مقاومتی که منجر به تولید داخلی و رشد اشتغال شود نیز محقق نشده اســت.فراهانی تاکید کرد: برخی فکر می کنند اگر همین امروز با شــرکتی قرارداد امضا کنند از همان ساعت، محصوالت جدید وارد بازار می شود و باید به ایشان یادآور شد که نزدیکترین زمان برای ورود محصول پس از عقد قرار داد حداقل ۲ سال است و تاثیری در بازار فعلی یا رکود اقتصادی که با آن مواجه هستیم ندارد.عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان کشور خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین مشکالت ما این است که برخی قطعهسازان هم واردات را بیشتر از تولید دوست دارند و هم از این بابت سود خوبی نصیبشان می شود و برای ادامه این روند تولید داخلی را زیر سوال می برند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.