خودروسازان ایرانی ناچار بهتولید ضررده هستند

Vizhenameh - - News -

دولت زیان خودروسازان را با آزادسازی قیمتها جبران کند

چند سالی است که افزایش قیمت مواد اولیه و برخی از موضوعات مالی باعث شده تا خودروسازان از تولید همراه با ضرر صحبت کرده و معتقد باشند با قیمتهای فعلی نه تنها سودی عاید آنها نمیشود بلکه هر روز زیان آنها نیز افزایش پیدا میکند، گواه این مطلب اظهارات جمالی مدیرعامل سابق سایپا در تولید پراید آنهم با زیان است. بهاعتقاد شما چه عواملی باعث بروز زیان در تولید محصوالت شرکتهای خودروسازی به ویژه سایپا شده است.

در دو ســال اخیر خودروسازان فقط توانستهاند مجوز افزایش قیمت ۴ تا ۵ درصدی محصوالت خود را از شورای رقابت دریافت کنند که این رقم در مقایســه با افزایش قابل توجه مواد اولیه به هیچ عنوان قابل قبول نیســت. در حال حاضر اگر به قیمت مواد اولیه مخصوصا فوالد سری بزنید متوجه میشوید که در این دو سال اخیر قیمت فوالد ۶۶ درصد، آلومینیوم ۴۳ درصد، پلیمرهای پالستیکی داخلی ۰۳ درصد و کائوچی طبیعی ۷۴ درصد رشد را تجربه کرده و حتی در قراضه آهن نیز شاهد رشد ۶۵ درصدی بودهایم. در این شــرایط دالر نیز هر روز نوســانات قیمت داشته اســت. این موضوعات در نهایت هزینه تولید را برای خودروساز افزایش میدهد اما خودروســاز با توجه به قیمتهای دستوری شورای رقابت امکان افزایش قیمت محصوالت خود را ندارد.

با توجه به صحبتهای شما امروز سایپا و ایرانخودرو در تولید برخی محصوالت با ضرر روبهرو هستند پس تولید آنها چه توجیهی دارد؟

صنعت خودرو یک صنعت اســتراتژیک اســت و در صورت عدم تولید برخی محصوالت که تیراژ باالیی هم دارند مشکالت مختلفی در ســطح جامعه ایجاد خواهد شــد. به همین دلیل خودروســاز نمیتواند توقف تولید را انجــام دهد و ناچارا باید برای جلوگیری از بروز بحران تولید خود را با زیان انجام دهد.

راهکار شــما برای جلوگیری از زیان شــرکتهای خودروسازی در تولید محصول چیست؟

به اعتقاد مــن دولت باید اجازه تعییــن قیمت خودرو در حاشــیه بازار را بدهد. به عنوان نمونه در سالهای ۶۷ تا ۶۸ قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین و ما شاهد افزایش قیمت قابل توجهــی در انواع خودروها نبودیم. امــروز هم به نظرم تنها راه جبران بخشی از زیان شرکتهای خودروسازی تعیین قیمت خودرو در بازار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.