«سیامک» جک پراید است

Vizhenameh - - News -

دوباره لبخندي میزند و میگوید: با سیامک، همدستم را میگویم در صف نانوایي آشــنا شــدم. حتماً در دلتان به من میخندید و با خودتان میگویید تو با این قد و قواره چطوري با مردي با این هیکل دعوا کردي! سیامک ورزشکار است و وزنههای سنگین میزند، آن روز در صف که باهم دعوایمان شــد هر طوري حساب کردم دیدم حریف نیستم و درنهایت براي دفاع دست به آجر شدم و ضربهای را حواله او کردم. سیامک هم روي زمین افتاد. با خودم گفتم از زمین بلند شود بزرگترین تیکه ام گوشم است، براي همین شروع کردم به زدن و درنهایت مردم جدایمان کردند و با اصرار همان مردم آشتي کردیم و شدیم رفیق. او ادامه میدهد: سیامک اوضاع مالیش اصال خوب نبود و به او پیشــنهاد دادم تا با من در ســرقت همراه شود. وسوســههای من از پولهای باد آوردهاي که هیچ وقت براي خودم وفا نداشت سیامک را مجاب کرد تا با من در سرقتها همراه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.