‪Qvale Mangusta‬

Vizhenameh - - News -

این خودرو شــاید خیلی سوپر اسپرت نباشد اما با توجه به قیمت آن در زمان عرضه میتوان آن را معادل خودرویی همچون آئودی R8 دانست و به همین دلیل در لیست ما وارد شده ضمن آنکه یکی از شکستهای بد صنعت ساخت خودروهای اسپرت خاص را به نام خود ثبت کرده است. این خودرو را مارچلو گاندینی بزرگ (طراحی المبورگینی میورا) طراحی کرد و بر روی شاسی فورد ماستنگ ساخته شد و البته خیلی بهتر از ماستنگ بود اما قیمت باال و مشکالت کیفی متعدد فروش آن را دشوار میکرد تا درنهایت امتیاز تولید آن به

MG فروخته شد پس از تنها دو سال تولید آن در سال 2002 به پایان رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.