‪Vector W2‬

Vizhenameh - - News -

طراحان این خودرو احتماال از عالقهمندان مجموعه تلویزیونی پیشــتازان فضا بودند و این مسئله غیر از ظاهر خودرو در داخل اتاق هم نمود کاملی داشت، جایی که تجهیزات و دگمهها و نشاندهندههای آن کموبیش شبیه یک هواپیمای جنگنده بود. این خودروی مفهومی در سال ۰۸9۱ معرفی شد و در روزگاری که کانتاچ میتوانست ۰۲۳ کیلومتر در ساعت حرکت کند مدیران 9Efwor مدعی بودند این خودرو تا 9۸۳ کیلومتر در ساعت خواهد رسید. البته ادعای آنها اهمیتی ندارد چون این خودرو هیچوقت به این عدد نرسید و بدتر اینکه هیچوقت هم تولید نشد. چند سال مورد آزمون و بهسازی قرار گرفت تا جایی که بیش از ۰۵۱هزار کیلومتر راه رفت تا عیبهایش برطرف شود که البته درنهایت هم نشد و در حالی که هیچگاه به تولید نرسیده بود با مدل دیگری جایگزین شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.