Panther

Vizhenameh - - News -

بعضی ایدهها به نتیجه میرسند و میتوانند یک شرکت یا یک خودرو را موفق کنند اما بعضی دیگر از ایدهها بهراحتی همه تالشها را نابود میکنند و ایده ساخت یک سوپر اسپرت شش چرخ قطعا جزو دسته دوم قرار میگیرد. جو ساخت خودروهای اسپرت شش چرخ در دهه ۰۷ آنقدر باال گرفته بود که حتی نمونهای برای رقابتهای فرمول یک هم بهصورت شش چرخ ساخته شد و سازندگانش معتقد بودند یک جفت چرخ بیشــتر در جلوی خودرو میتواند تاثیر زیادی در پایداری آن داشته باشد. و با همین ایده بود که شرکت

‪3Dnwker Westwinds‬ خودروی اسپرتی را معرفی کرد که شش چرخ داشت و ادعا میشد میتواند تا ۰۲۳ کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد که برای سال ۷۷9۱ رقم بسیار باالیی بود و جالبتر اینکه این خودرو سرپوشیده هم نبود. موتور خودرو نمونه ۰۰۵ اینچ مکعبی کادیالک بود که با توربوشارژر تقویت میشد و میتوانست ۰۰۶ اسب بخار قدرت تولید کند که در آن دوران بسیار قوی بهحساب میآمد. این خودرو از زمان خود جلوتر بود چراکه در آن سال در کابین خود تلویزیون و نشان دهندههای دیجیتال و تلفن داشت. همه اینها عالی بود اما به شرطی که خودرو شش چرخ نداشت چون فقط دو دستگاه از آن به فروش رسید و بدتر اینکه هیچگاه هم به رقم ادعا شده در زمینه حداکثر سرعت دست پیدا نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.