بخش پایانی

Vizhenameh - - News -

ســوپر اســپرتها همیشــه خودروهــای جذابی هســتند و معموالً هم میتوانند موفق باشند اما در این میان نمونههایی هم هستند که به شکستهای فاجعهبار ختم میشوند و آنچه در ادامه میآید تعدادی از بدترین ســوپر اسپرتهای تاریخ هستند، خودروهایی که بعضی اولین و آخریــن نمونه از تولیدات کارخانههای سازنده خود بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.