داستر یا تیوولی؟

Vizhenameh - - News -

پلتفرم ساندرو است ماشین محکمی است خودروی بیصدایی است داستر با ارتفاع زیاد خود بهراحتی شرایط ناهموار را هموار میسازد کیفیت ساخت بهخصوص داخل کابین برای سفرهای طوالنی بسیار راحت است در تست تصادف ۵ ستاره گرفته است طراحی بروزتری دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.