موجسرمایهگذاری برای ساخت پارکینگ

Vizhenameh - - News - رضا بادامی /

آمار خودروهایی که روزانه در ابرشــهر تهــران تردد دارند به هیچ عنوان بــا فضای پارکینگهای موجود همخوانی ندارد. هر چند از ســالها پیش، موج ســاخت پارکینگهــای طبقاتی در برخی نقاط تهران آغاز شــد، اما فضای این ســاختمانهای غولآســا هم نتوانست پاسخگوی تعداد خودروهای جویای جای پارک در نقاط مختلف پایتخت باشد. این در حالیســت که در بسیاری از پایتختهای اروپای شرقی که فاصله زیادی نسبت به پیشــرفت و امکانات اروپای غربی دارند، تعداد پارکینگهای خصوصی و عمومی به حدی اســت که رانندگان شهرهای شلوغی همچون بوداپست، آتن، صوفیه، بخارســت و.... هیچ دغدغهای برای جای پارک ندارند. هزینــه ورودی پارکینگ در این شهرها نیز با توجه به نوع سرویسدهی از ۵ یورو شروع شده و بستگی بهمدت زمان پارک خودروی شــما در این اماکن دارد. حال با توجه به این وضعیت، میتوان به راحتی حدس زد که کشورهای پیشرفتهتری همچون هلند، آلمان، فرانســه، اتریش و.... از چه وضعیت بهتری نســبت به کشورهای اروپای شرقی برخوردارند. همین مساله باعث شده تا بسیاری از شــرکتهای ســرمایه گذاری در اروپا، رغبت فراوانی به حضور در این بخش داشــته باشــند و با تسهیالت وسوســهانگیزی که از دولت دریافــت میکنند به سرمایهگذاری در حوزه ساخت پارکینگ بپردازند. بســیاری از همین ســرمایهگذاران اروپایی که پیشــتاز مدیریت ســرمایهگذاری در بخشهای مختلف هستند، بر این باورند که طی ۰۱ تا ۵۱ سال آینده، سرمایه گذاری برای احداث پارکینگ به یکی از پرســودترین فعالیتهای اقتصادی در قاره سبز تبدیل خواهد شد. خوانندگان روزنامه ایران با ارسال پیامک به شمارهای که در شناسنامه خودرو پالس آمده است میتوانند سؤاالت خودرویی خود را از کارشناسان فنی ما بپرسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.