مدیریت‌بحرا‌ن با‌تکنی ‌کهای‌مرتب ‌ط با‌«قطعه»

Vizhenameh - - NEWS -

الــف) پیش از هر چیزی باید اشــاره کنیم که این تخم لق قطعههای وارداتی را هم برجام در دهن این دولتیها انداخت. اصال فکر میکنید چه چیزی باعث شــد پای این شــرکتهای خارجی به کشــور باز شــود؟ تــا همین چند ســال قبل ما میگرفتیــم چراغ پرایــد را با چسب برق میچســباندیم به النود و همه با هم راضی بودیم. به قول شــاعر گفتنی، «آدم توی محدودیتهاســت که ستاره میشه»؛ در واقع از همین راهها بود که ما توانستیم تیبا را طراحی کنیم و پرایدوانت بزنیم و کلی نوآوری در ســطح بینالمللی ایجاد کنیم. با این حال، حاال که چهار صباح اســت که چهارتا قطعهی خارجکولی فرنگی وارد بازار شــده و معلوم نیســت که با خودش چه فساد و فحشاهایی را وارد کشور کرده است این دولتیها آمدهاند و مدعی شدهاند که چرا کیفیت قطعات داخلی پایین اســت؟ نخیر آقــای روزنامه! قطعات ما مشــکلی ندارند، مشکل ذهن ســیریناپذیر شماست که یاد گرفتید فقط غر بزنید. د) بعضیها جوری ســنگ قطعــات خودروی خارجی را به سینه میزنند که آدم فکر میکند چه خبر است! البته اینها همانهایی هستند که تا چند وقت قبل «خودروی هیبریدی» ورد زبانشــان بود و به تعرفههای باالیش شکایت میکردند. البته ما هم در چند شــمارهی قبل اشــاره کردیم ایــن «هیبریدی»ها هیبریدی واقعی نیســت و خدا را شــکر ریاست محترم جمهــور هم در مصاحبهی تلویزیونیشــان به این موضوع صحــه گذاشــتند. دو روز دیگر هم که مشــخص بشود این قطعات خارجی در واقع «قطعهنما» هســتند، روسیاهیاش برای همینهــا میماند. بابا جان، اصــال ما دردمان را به چه کســی بگوییم؟ شــما در هیچ یک از سنگوارههای تخت جمشید نمیبینید که یک ســرباز ایرانی رفته باشــد و از خارج قطعهی خودرو وارد کرده باشــد؛ البته اینکه آن موقع خودرویی وجود نداشته و همه از اسب استفاده میکردند هم بیتاثیر نبــوده، ولی به هرحال ما نباید فرهنگ غنی و ســنتهای ارزشــمند دوهزارسالهمان را با چهارتا قطعهی به اصطالح باکیفیتتر عوض کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.