گارانتی از سر اجبار

Vizhenameh - - NEWS - رضا بادامی /

باور کنید شــرکتهای خودرویی از سر اجبار گارانتیها را میپذیرند. این تجربهای اســت که طی چند سال اخیر بهدست آوردم. نمونه اخیرش را هم چند روز پیش دوباره تجربه کردم. برای تعمیر خودرویی که شش ماه پیشخریداری کرده بودم به تعمیرگاه رفتم اما هر چیزی را که گفتم مشــمول گارانتی نشد و گفتند باید پول آن را پرداخت کنم. این در حالی اســت که در اکثر کشــورها تعمیرات خودرو با اما و اگر نیســت و آنها از اینکه خودروی فروختهشدهشــان معیوب بوده است کلی عذرخواهی و تســهیالتی را فراهم میکنند که خریدار راضی شود. در دوران گارانتی انواع و اقسام خدمات بدون اینکه پولی گرفته شود به خریدار خودرو داده میشود، چرا که هدف آنها جذب مشتری و خرید بعدی است. اما در ایران به جهت اینکه فرد چارهای جز خرید همان محصوالت را ندارد، هیچ نــوع احتــرام و خدمات مناســبی داده نمیشــود و در نهایت هم شــنیده میشود که خودروی ایرانی اســت و نباید توقع بیشــتر از این را داشــته باشید. در چنین شرایطی بهنظر میرسد گارانتی خودروها از سر اجبار اســت و اگــر به تصمیم خودروســازان باشد قطعا هیچ نوع خدمات رایگانی نمیدهند. خوانندگان روزنامه ایران با ارسال پیامک به شمارهای که در شناسنامه خودرو پالس آمده است میتوانند سؤاالت خودرویی خود را از کارشناسان فنی ما بپرسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.