نسل جدید شبکه شارژ خودروهایالکتریکیفولکس

Vizhenameh - - NEWS -

2 رسوایی دیزلگیت همچنان گریبان کمپانی فولکسواگن را رها نکرده اما این کمپانی بزرگ در نظر دارد هزاران ایســتگاه شــارژ را در سراسر ایــاالت متحده نصب کند. بدین ترتیب فولکسواگن قصد دارد شــبکه سوپرشــارژر تســال به عنوان دارنده بزرگترین زیرساخت شارژ وسایل نقلیه را با چالش روبرو کند. اولین نمونه این سیســتم، بیش از 00۸۲ ایســتگاه شارژ هستند که میتوانند در هر ســاعت شارژ برای بسیاری از خودروهای الکتریکی، دامنه مســافتی بین 30 تا 0۴ کیلومتر ایجاد کنند. این ایستگاهها تا ســال ۹10۲ در محیطهای کاری، آپارتمانها و مجتمعهــای مســکونی و در 17 مرکز بزرگ متــروی آمریکا نصب میشــوند. این ایستگاهها قادرند بسیاری از حجم باتری وسایل نقلیه را در کمتر از یک ساعت شارژ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.