ورود خودروهای خودران به دنیای استارت آپها

Vizhenameh - - NEWS -

یک اســتارت آپ آمریکایی بهنــام EƵƋŽ از خودرویی خودران برای ارسال محموله و بار رونمایی کرده که از مواد بسیار سبک ساخته شده و ابعاد آن نصف یک خودروی معمول اســت. عالوه بر تمام این موارد در این خودرو دو محفظه مجزا برای قرار دادن بار در نظر گرفته شــده که میتوان در هرکدام از آنها با توجه به محموله خودرو تغییراتی داد، مانند قــرار دادن یخچال در محفظه برای ارســال میوه و موادغذایی. شــیوه کار این خودرو بسیار ساده اســت. در مبدأ محموله در خودرو قرار میگیرد و به آدرس دریافتکننده ارســال میشــود. این استارت آپ اعالم کرده که این خودرو برای اســتفاده محلی ساخته شده و در اتوبانها ظاهر نمیشود. 6

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.