دوئل هاچبکهای کوچک در ایستگاه پایانی

Vizhenameh - - NEWS -

9 گــروه هاچبکهای کوچک یا همان ســگمنت خودروهایی هســتند که بیشــتر در اروپا طرفدار دارند و بخش عمدهای از شــرکتکنندگان در دوئل این کالس را خودروهای اروپایی تشکیل میدهند. رقابتهای گروه هاچبکهای کوچک در دور مقدماتی با حضور 16 خودرو آغاز شد که هشت دوئل برگزار در نهایت 8 خودرو به مرحله بعد رفتند. بدین ترتیب با برگزاری این مرحله از رقابت گروه هاچبکهای کوچک، تکلیف راهیافتگان به مرحلهٔ دوم مشخص شد. حاال خودروهای شورولت اسپارک، اشکودا سیتیگو، اوپل آدام، کیا پیکانتو، اسمارت فورفور، پژو 108 ، سوزوکی سلریو و فولکسواگن آپ به عنوان 8 خودروی صعود کرده به مرحله بعدی هستند که باید برای رسیدن به عنوان برترین هاچبک کوچک دنیا با هم رقابت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.