رونمایی از کانسپت جدید کیا SP در دهلینو

Vizhenameh - - NEWS -

5 کیا در حالی مشــغول توســعه شاســیبلند مفهومی جدید خود بهنام کیا SP کانســپت اســت که این خودروی زیبا بر خــالف پیشبینی کارشناســان در شــیکاگو، ژنو و یا هیچ رویداد خودرویی مهم معرفی نخواهد شد. بلکه مشــتریان کیا باید برای نخستین بار در اتو اکسپوی دهلی نو با آن روبرو شوند. کیا SP کانسپت یک خودروی جدید است کــه کرهایها برای بازار هند در نظر گرفتهاند. مدیران کیا اعالم کردند کراس اوور مفهومی جدید این کمپانی، طراحی برجســته و شــیک را بــا تکنولوژی رضایتبخش و ساختارشــکن ترکیب و آنرا در قالب یک شاســیبلند کوچک با الهام از میراث هند تولید کرده اســت. کیا قرار اســت این خودرو را در هند رونمایی کند که البته 16 محصول جهانی کیا نیز در این رویداد خودرویی حضور دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.