ورود آئودی A9 به جمع سوپرکوپههایلوکس

Vizhenameh - - NEWS -

4 آئــودی قصد دارد بــهزودی وارد دنیای کوپههای بزرگ لوکس شــود اما بــرای این کار برنامهای بلندمدت و فکورانه دارد. «مارکلیشــت» مدیر طراحی این شــرکت با تأیید این خبر گفته اســت: «من بهشکل کوپههای دودر عالقه دارم ولی میزان فروش این خودروها بسیار کمتر از نمونههای چهاردر اســت، اما وضعیت آینده مشــخص نیست چراکه مــا ایدههای زیادی در این زمینه داریم.» آئودی در ســال 2014 نیز پیشنمایشــی از یــک کوپه بزرگ لوکس را در قالب کانســپتی به نام پرولــوگ ارائه کرد که قرار بود با نام A9 در کنار ســدان A8 در صدر سبد محصوالتش قرار گیرد.گفته میشود تولید این مدل، رقابت جالبی را با مرســدس بنز ^ کالس کوپه، لکســس > و حتی آستونمارتین

DB11 ایجاد خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.