مالقات با ‪Rhino GX‬ یا کرگدن مجلل آمریکایی!

Vizhenameh - - NEWS -

3 یک شــرکت بزرگ در کالیفرنیا از جیپهــای رانگلر و تراکهای فورد ســوپر دیوتی، اسیوویهای غولپیکری میســازد که هامر هم حریف یــال و کوپال آنها نخواهد شــد. یکی از تازهتریــن و البته بزرگترین محصوالت این شرکت ‪Rhino GX‬ نام دارد که بر اساس فورد F450 سوپردیوتی ساخته شده که نسخه فوق لوکس این هیوال نیز با نام راینو

‪GX Executive‬ در راه اســت. این خودروی غول پیکر که به کرگدن مجلل شهرت دارد 5/80 متر طول، 2/43 متر عرض و بیش از 2/13 متر ارتفاع دارد. درحالیکه وزن آن به پنج تن میرسد و روی الستیکهای عظیــم 38 اینچی قرار گرفته اســت. هنوز قیمت مــدل جدید راینو

‪GX Executive‬ اعالم نشــده ولی نســخه اســتاندارد آن قیمتی در حدود 250 هزار دالر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.