طراحی ظاهری و داخلی

Vizhenameh - - NEWS -

هیوندای در نسل جدید والستر پروفیل کلی بدنه را حفظ کرد و به این ترتیب باز هم با یک هاچبک جمعوجور و کم ارتفاع با ســه در کناری روبرو هستیم که سقف آن در بخش عقب کوتاه است تا اسپرتتر باشد. البته همه اینها به معنای آن نیست که خودرو تغییراتی نداشته چراکه طرح چراغهای عقب آن شــاهد کشیدگی بر روی ستون است و البته طراحی ظاهری آن در جلو با دیگر محصوالت هیوندای هماهنگ شده است. والستر نقش یک هاچبک اسپرت را در طیف محصوالت هیوندای بازی میکند و به همین دلیل در نسل پیشین، طراحی ظاهری آن در بخش جلو بیش از هر چیز شــبیه به جنســیس کوپه بود اما در نسل جدید شاهد هستیم طراحی آن در بخش جلو سادهتر شده و میتوان آن را شبیه به سایر محصوالت هیوندای دانست، امری که البته تا حدی از اسپرت بودن ظاهر آن کم میکند. در داخل کابین هم طراحی کمی سادهتر شده است، هرچند تغییراتی در سیستم صوتی و امکانات در این بخش دیده میشود. بهعنوان مثال اکنون شاهد نصب سیستم ,h و شــارژ وایرلس در کابین هستیم هرچند درنهایت فضای کابین مانند نسل پیشین بیش از آنکه چهار نفره باشد دو نفره است و صندلیهای عقب فضای محدودی برای سرنشــینان بزرگســال دارند که البته به لطف دو در سمت شاگرد، سوار شدن در صندلیهای عقب آسان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.