یک خودرو زیان ده

Vizhenameh - - NEWS -

فروش این خــودرو بــرای تویوتا اصًا آسان نبود و علت اصلی هم قیمت باالی آن بود هرچند بر اساس شواهد موجود در آرشــیو تویوتا، حتی این قیمت باال هم برای تویوتا ســودآور نبود و تویوتا با ساخت هر خودرو متحمل زیان میشد چراکه هزینه ساخت بسیار باال بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.