یک تویوتا بازیگر

Vizhenameh - - NEWS -

در کنــار اینها، تویوتــا 2000GT یکبار هم حضــور در فیلمهای جیمز بانــد را در کارنامه دارد. در ســال 1967 و در فیلــم «فقط دو بار زندگــی میکنی» که بخش عمــدهای از آن در ژاپــن فیلمبرداری میشــد، تویوتا 2000GT بهعنوان خودروی جیمز باند مورد استفاده قرار گرفت. البته خودروی حاضر در این فیلم برخالف نمونههای تولیدی از نوع کانورتیبل بود که بهطور ویژه برای این فیلم تغییر کرده بود چراکه شون کانری، بازیگر نقش جیمز باند قدبلندتر از آن بود که بتواند در نمونههای کوپه بنشیند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.