قیمت؛ مانع بزرگ برای فروش

Vizhenameh - - NEWS -

این خودرو در ســال 1968 در بــازار آمریکا با برچســب قیمتی 7230 دالر عرضه شــد در حالی که در همان دوران میتوانســتید کوروت را با 4663 دالر بخرید و پورشــه 911 هم 6190 دالر قیمت داشــت و به ایــن ترتیب قیمت باال اصلیترین مشکل این خودرو بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.