موتور

Vizhenameh - - NEWS -

موتور اولیه مورد اســتفاده در 2000GT موتوری دو لیتری و شش ســیلندر بود که در کارخانه تویوتا برای نصب بر روی خودروی کراون که در آن روزگار لوکسترین محصول تویوتا بود مورد اســتفاده قرار میگرفت. یاماها این موتور را با نصب دو میلســوپاپ در سر ســیلندر و استفاده از ســه کاربراتور تقویــت کرد تا درنهایت بتواند قدرت 150 اســب بخار را در دور موتور 7000 از آن استخراج کند. در همان زمان شورولت کوروت بیش از 250 اسب بخار قدرت داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.