تویوتایی که تویوتا نیست

Vizhenameh - - NEWS -

در دهه 60 میــادی، ایده اولیه ســاخت چنین خودرویی بهصــورت مشــترک میــان نیســان و یاماها مطرح شــد. پروتوتایپ خودرو مشــترک در اواسط دهه 60 آماده شد اما نیســان از ادامه پروژه انصــراف داد یاماها طرح را به تویوتا پیشنهاد داد. مسئولین تویوتا بهسرعت پروژه را پذیرفتند و درنهایت ســاخت این خودرو هم در خط تولید یاماها انجام گرفت هرچنــد طراحی خودرو نهایی با آنچــه یاماها انجام داده بود تفاوت داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.