شمشیر تیز سامورایی

نگاهی به تویوتا 2000GT گرانقیمتترین خودرو کالسیک ژاپنی

Vizhenameh - - NEWS -

ژاپنیها در سالهای اخیر خودروهای اســپرت متنوعی را عرضه کردهاند و دیگر هیچکس با شنیدن نام ژاپن به یاد خــودروی پدربزرگها نمیافتد اما نیمقرن پیش اوضاع کامًال فرق میکرد؛ ژاپنیها و بهطور مشخص تویوتا به دنبال تغییر چهره خود در بازارهای جهانی بود و یک خودرو اسپرت خاص بهترین راهحل به نظر میرســید و بهاینترتیب تویوتا 2000GT در سال 1967 متولد شد، خودرویی که عمًال نخستین اسپرت جهانی ژاپن بود و با تولید تنها 351 دستگاه، یکی از نایابترین محصوالت تویوتا است و درنهایت با قیمت ‪2 .1‬ میلیون دالری که چند ســال پیش برای یکی از نمونههای آن پرداخت شــد عنوان گرانقیمتترین خودرو کالسیک ژاپن را هم در اختیار دارد. این شما و این حقایقی در مورد این زیباروی ژاپنی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.