از اوتیسم بیشتر بدانیم

Vizhenameh - - News -

اوتیسم یک اختالل رشــدی است که سال 1943 شــناخته شــده اما علــت آن هنوز ناشــناخته اســت . عالئم اوتیســم تا قبل از سه سالگی ظاهر میشود . در افراد مبتــال به اوتیســم مســیر تکامــل متفــاوت از افراد عــادی طی میشــود و نقص در عصــب تحولــی و عصب تکاملــی، باعث میشــود محدودیتهــای عمیق ذهنی، شــناختی، روانــی و بویژه اجتماعی و ارتباطی در فرد شکل گیرد و افراد در کنشهای روزانه خود آنطور که انتظار میرود عمل نکنند . افــرادی که این اختالل را دارند در رفتارهــای ارتباطــی و کالمی غیرمعمــول عمل میکنند، از نگاه مســتقیم به چشــم افــراد میپرهیزند، اکثــراً فعالیتهای فــردی را بــه فعالیتهای گروهی ترجیح میدهند، در تکلم دچار مشــکل هستند و پرخاشگری، حرکات تکراری در کنار انزوای شــدید از دیگر عالئم اوتیســم است . این افراد در ادراکات حســی نیز متفاوت هستند . شــدت و ضعف این رفتارها به شــدت اختالل بستگی دارد . ایــن اختالل تعامــالت اجتماعی و مهارتهــای ارتباطی را تحــت تأثیر قرار میدهد و ســبب میشــود افــراد نتوانند با دنیای خــارج ارتباط برقرار کنند، نســبت به آن بیتفاوت هســتند و به تعبیر دیگر در خود مانده میشــوند . اوتیســم باید بموقع تشــخیص داده شــود تا در صورت امــکان با درمانهای توانبخشــی از مزمن شــدن آن جلوگیری شــود . حمایــت و پیگیــری خانوادهها، توانمندســازی ذهنی در کنــار آموزش مهارتها به کودکان و نوجوانان اوتیســمی از موارد دیگریســت که روانشناســان توصیه میکننــد خانوادهها بهدنبال آن باشــند . مواردی در طــول تاریخ نام برده میشــود که این درخودماندگی و قدرت تمرکز افراد مبتال به اوتیســم روی یک جزء یا موضوع خاص درکنار خالقیت آنها به نبوغ منجر شده است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.