تستهایژنتیکی در سرطان سینه و تخمدان

Vizhenameh - - News - دکتر سمیه ادایی متخصص زنان

داشتن ســابقه شــخصی یا خانوادگی سرطان پستان یا تخمدانمیتواندخطرابتال بــه این ســرطانها یا ابتالی مجــدد بــه ایــن ســرطان را افزایش دهد . یک تاریخچه قوی خانوادگی سرطان به این معنی است که :

چند نفر از اعضای خانواده مبتال به سرطان پستان یا تخمدان شده باشند که، اغلب قبل از سن 50 سالگی تشخیص داده شدهاند .

یک عضو خانواده دارای ســرطان سینه و تخمدان هر دو باشــد یا بیش از یک نســل از خانواده (بهعنوان مثال مادر و مادربزرگ ) دارای سرطان سینه یا تخمدان باشند . با این حال، داشتن حتی یک نسل از سرطان سینه اولیه، ســرطان ســینه مرد یا ســرطان تخمدان ممکن است با ســرطان ارثی پستان / تخمدان همراه باشد . همه زنانی که ســرطان تخمدان و پســتان دارند ســرطان شان ارثی نیســت و همــه کســانی که ژن ســرطان ارثی تخمــدان و پستان را حمل میکنند به سرطان مبتال نمیشوند . ســرطان بهدلیــل جهــش در یک یــا چند ژن توســعه مییابد . اگر یک ژن غیرطبیعی وجود داشته باشد، این « جهشژنتیکی » نامیدهمیشود . دو نوع جهش ژنتیکی وجود دارد :

جهشهــای ژرمینال از پــدر و مادر به فرزند منتقل میشــود . بین 5 تا 10 درصد سرطانهای پستان ناشی از جهشهای ژرمینال اســت. جهــش در دو ژن اصلی که به نام BRCA1 و BRCA2 شناخته میشوند، ازعلل شایع سرطان ارثی / تخمدان هستند .

جهشهای اکتســابی به ارث برده نمیشوند، بلکه در طول زندگی شما رشد میکنند. که میتوانند ناشی از قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی مانند اشعه، مواد شــیمیایی (از جمله کســانی که در معــرض دود سیگار قرار میگیرند) یا ویروسها ایجاد میشود؛ آنها همچنین میتوانند بدون علت شــناخته شــده ایجاد شوند. اکثر سرطانها، از جمله سرطان سینه، ناشی از جهشهایاکتسابیاست . در چه کسی بایدانجام تست ژنتیک را در نظر بگیریم : تشخیص سرطان تخمدان در هر سنی . تاریخچه شخصی یا عضو خانواده نزدیک با بیش از یک سرطان، مانند سرطان سینه شامل هر دو سینه یا سینه و سرطان تخمدان .

تاریخچــه خانوادگی قوی کــه در ابتدای مقاله بدان اشاره شد .

خطــر ابتال به ســرطان ســینه (تا 70 ســالگی) برای BRCA1 ، 70-55 درصــد و بــرای BRCA2 ، 70-45 درصد است . خطــر ابتــال بــه ســرطان تخمــدان در طــول عمــر حدود 40 درصد برای BRCA1 و 15 درصد برای BRCA2 است. در صورت مثبت شــدن هر یــک از نتایج آزمایشهای ژنتیکــی بــاال بایــد اقــوام خویــش را جهــت مشــاوره و تستهایژنتیکمطلعسازید . اگر نتایج تست شما برای جهش BRCA مثبت است، راههای متعددی برای کشــف ســرطان و کاهش خطر ابتال به سرطان وجود دارد :

آزمایــش غربالگــری ســرطان ســینه (ماموگرافــی ســاالنه از 30 ســالگی یــا MRI ســاالنه از 25 ســالگی یا زودتر بســته به ســن بروز ســرطان در ســایر اعضای خانواده ) وتخمدان ( سونوگرافیلگنوتستخون -CA 125 از 30-35 سالگی ) را بیشتر کنید .

عمل جراحی پیشگیرانه برای کاهش خطر سرطان خود انجام دهید مثالً برداشــتن سینه یا تخمدان قبل از ابتال به سرطان

ازدرمانداروییبرایکاهشخطرسرطاناستفادهکنید . بهتریناستراتژیممکناستترکیبیازاینروشهاباشد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.