نانتبریزیبامغزگردویکرهای و زنجبیل

Vizhenameh - - News -

طرز ‌تهیه ‌:

اول خمیرمایــه را با شــکر و آب ولرم مخلــوط کنید و روی آن را برای 10 دقیقه بپوشانید تا عمل بیاید . همه مواد بجز آرد و بهبــود دهنــده و نمک را با هــم مخلوط کنید و کمی هــم بزنید. حاال مایه خمیر عمــل آمده را هم اضافه کنید و کمــی هم بزنید . آرد و نمک و بهبــود دهنده را الک کرده و کــم کم به مــواد اضافه کنیــد. میتوانید خمیــر را داخل دســتگاه درســت کنید و اگر دســتگاه نداریــد 10 دقیقه ورز دهید یا 100 بار داخل کاسه بکوبید تا خمیر یکدستی داشته باشــید . زیاد به خمیر آرد نزنید چون لطافتش را از دســت میدهد. حاال روی خمیر را ســلفون بکشید و در جای گرم به مدت یک ساعت بگذارید تا استراحت کند. بعد از این مــدت مواد داخلی را درســت کنید. کره نرم و پودر شــکر و زنجبیــل و دارچیــن را قاتــی کنید.خمیــر را هواگیری کنید یعنــی ورز دهیــد تا هوای داخلش خارج شــود. بعد به هر شــکلی که دوســت داشــتید فرم دهیــد و مــواد را داخلش بگذاریــد. بعد دوباره روی خمیر را بــا پارچه یا حوله تمیز بپوشانید و بگذارید نیم ساعت دیگر استراحت کند . بعد از اســتراحت دوم، نان را با زرده و زعفران و کمی هل رومال بزنیــد و داخــل فر با دمای 180 درجه ســانتیگراد به مدت تقریبی 25 تا 35 دقیقه بپزید. وقتی پخت نان تمام شد و از فر خارج کردید با برس مقداری شــیره انگور بمالید. اگر شیره انگور نداشتید میتوانید عسل بزنید .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.