زینتجهانشاه نخستین طراح مد ایرانی

Vizhenameh - - News -

عرصــه مد لباس شــاید ایــن روزها عادی به نظر برســد و فعالیــت زنــان در آن عجیــب و غریــب نباشد اما ســالها پیش به ایــن راحتی هم نبود. بایــد یــک زن کلیشــهها را میشکســت و تحولی زنانــه در ایــن عرصــه ایجــاد میکــرد و زینــت جهانشاه این مسئولیت را برعهده گرفت. اکنون از او بهعنوان نخســتین طراح مد ایرانی نام برده میشــود اما زینت جهانشــاه راهی طوالنی و ســخت برای رسیدن به این عنوان طی کرد. او دختر سرهنگ حبیباهلل فرود سرپرست محصالن وزارت جنگ بود و سال 1308 همراه پدرش به آلمان رفت. تا دوم دبیرســتان را در دبیرســتان ژانــدارک در ایــران خوانده بود و در مدرســه دخترانه لته فراین که یک آموزشــگاه بینالمللــی معروف بــود تحصیل را ادامه داد . در این مدرســه دخترها خانهداری تکمیلی را یاد میگرفتند. زینت جهانشاه پس از گذراندن این دورههــا، مدرکش را گرفت و با یک افســر ازدواج کرد. آنها راهی برن ســوئیس شدند و دو سال و نیم در این شهر ماندند و این فرصتی فراهم کرد تا زینت خیاطی را که به آن عالقه داشــت دنبال کند. او 2 ســال از یک خیــاط سوئیســی روش برش روی مانکــن را یاد رفت و بعــد از این مدت همراه همســرش برن را بهمقصد پاریس که همان زمان هم پایتخت مد جهان بود ترک کردند . زینت جهانشاه خیاطی را در این شهر بیشتر یاد گرفت و با دوختن لباسهای رســمی برای خودش و دیگران شهرتی بین ایرانیان به دست آورد . آنها پیش از جنگ جهانی به ســوئیس بازگشتند و زینت خبردار شــد که پیــر بالمن طــراح معــروف آن زمــان بوتیک تازهای تأسیس کرده است . او یک ماه در کنار این طراح خیاطــی مدرن آن زمــان طرز اداره یــک بوتیک را یاد گرفت . در سال 1321 زینت جهانشاه همراه همسرش از سوئیس به ایران برگشت و خیاطی را در ایران دنبال کرد و توانست یک سال بعد، در خیابان امیریه تهران خیاطخانــهای بــرای خودش تأســیس کنــد. از نکات جالــب کار او ایــن بــود کــه بــرای معرفی مــد و لباس جدید به زنان ایرانی، خیاطخانهاش را با یک نمایش مد لباس افتتاح کرد. لباسهایی که زینت جهانشــاه طراحی کــرده بود مطابق آخرین مــد دنیا و طراحان مشــهور آن زمــان بــود . البتــه ایــن لباسهــا مناســب اعتقادات زنان ایرانی طراحی میشدند. 10 سال پس از افتتاح خیاطخانه او تصمیم گرفت لباسهایش را با الهام از لباسهای موزه مردم شناسی و لباسهای قدیمــی ایران طراحی کند و بــه این ترتیب تحولی در مد ایران ایجاد کرد. زینت جهانشــاه تا سال 1347 کار خیاطی را ادامه داد و پس از تولد دخترش زهرا کم کم خود را بازنشسته کرد . شرح عکس : میناکاری زنان اصفهان عکس : سعید خامسی پور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.