اقدامات شاخص معاونت ریاست جمهوری

حمایتوبهرهمندیازظرفیتمردم سازمانهایغیردولتیوبخشخصوصیبرایبهبودوضعیتزنانوخانواده

Vizhenameh - - News -

- نشســت هــای تخصصــی یــا تعاملــی بــا بانــوان اصولگــرا و اصــاح طلب، نمایندگان ســازمان های غیردولتی و مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده - حمایت از اجرای 23 طرح توســط ســازمانهای مــردم نهــاد شــامل 18 طــرح در حــوزه اقتصــاد و معیشت - طــرح ارتقــای ســامت، 3 طــرح پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی و 1 طــرح در توســعه تواناییهــای ســازمان هــای مــردم نهــاد کــه عاوه برُبعد حمایتی منجر به آموزش 2985 نفر، مشاوره فــردی و گروهی بــه 1500 نفر، حرفهآموزی و فراهم کردن 540 فرصت شغلی از طریق مشاغل خانگی و مدل کارگاهی و اطاع رسانی - حمایــت از اجرای 19 طرح پیشــنهادی از ســوی ســازمان هــای مــردم نهــاد در حــوزه هــای اقتصــاد و معیشــت، تحکیــم بنیــان خانــواده، ارتقــای سامت، پیشــگیری از آسیب های اجتماعــی و ... بــا آمــوزش5458 نفــر در مجمــوع 178هــزارو058 نفــر ســاعت، مشــاوره فــردی و گروهــی بــه 3880 نفــر و ایجــاد اشتغال برای 95 نفر - معرفــی طرح «گفــت وگوی ملی خانــواده» در 10 اســتان در نشســت معــاون رئیس جمهــوری با احزاب و دعوت از آنها برای حمایت از این طــرح در مجموعــه فعالیــت هــای تشکیاتی - تفاهمنامــه همــکاری بــا بانــک قــرض الحســنه صنــدوق مهر ایران برای اعطای وام به 33 هزار زن سرپرست خانوار و اجرای آن - تفاهــم بــا ســتاد دیه کشــور بــرای آزادســازی زنان زندانــی جرایــم غیرعمــد از طریــق اعــام پویــش ارمغــان 2 و دعــوت مردم به واریــز کمک های خود به حساب آن ستاد - تدوین ســند ارتقای وضعیت زنان و خانــواده در 31 اســتان کشــور با بهــره گیــری از ظرفیت هــای علمیتخصصــی اســتان هــا و مشــارکت جامعــه مدنــی و بخشخصوصی - برنامــه ریــزی بــرای حمایــت از لبــاس ســنتی زنــان اقــوام ایرانــی بــا همــکاری بخــش خصوصی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.