موضوع زنان یک مسأله ملی است؛ نه زنانه

کوتاه و صمیمی با دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در آستانه روز زن

Vizhenameh - - News -

این روزها حدود شش ماه اســت که در معاونت ریاست جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده مشــغول فعالیــت هســتید. اگر چه مردم شــما را بیشــتر بهعنوان یک چهره و مســئول محیط زیســتی میشناســند، اما فعالین حوزه زنان میدانند که قبــل از آن در حوزه زنــان، چه در بخش غیردولتی و چه در بخش دولتی فعالیت داشــتید و حتی صاحب امتیاز و مدیر مســئول نخستین مجله مطالعات و تحقیقات مسائل زنان شــما بودهاید. در پستی که از آغاز دولــت دوازدهــم دارید، درگیــر کلید واژههایی هســتید و تالشهایتــان بر آنهــا متمرکز اســت. از این کلیــد واژهها میپرسموشماهممختصرومفیدپاسخدهید!موافقید؟ بله. حتماً. «الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» ایــن الیحه با وفاق کامل ســه قوه قضائیه، مجریه و مقننه در حال آمادهسازی است و با صدها نفر ساعت کارشناسی قضات و کارشناســان ذیربط با شــئونات قانونی و شرعی همخوانی دارد و از ضروریات به حساب میآید. «تابآوری اجتماعی» طرح تابآوری اجتماعی که دوره دوم آن در کشــور آغاز شده از اهداف و اقدامات مهم معاونت است و براساس آن در اقصــی نقــاط کشــور زنــان و خانوادههــا آمــوزش میبینند تا با آسیبها و مشکالت چگونه مقابله کنند. «زنان سرپرست خانوار» زنــان بــا عــزت و تالشــگری کــه از اولویتهــای جدی به حســاب میآینــد. کارگــروه ملــی توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار بــرای تحقق بنــد ت مــاده ۰۸ قانون برنامــه ششــم توســعه در معاونــت تشــکیل و همــه دســتگاهها در آن حضور دارند تا بــا همافزایی و پرهیز از موازی کاری برای حمایت از این بانوان اقدامات مهمی مانند حرفه آموزی و ایجاد اشتغال پایدار صورت گیرد. «عدالت جنسیتی» عدالــت جنســیتی در تالشهــای دولتهــای رئیــس جمهوری روحانی لحاظ شــده اســت. مســأله زنان یک مســأله ملی اســت. مثال بارز آن تکلیــف قانونی برنامه ششــم توســعه در ماده* 1۰1 اســت. این رویکرد در ماده 1۰2* ایــن قانــون کــه موضــوع خانــواده را در برمیگیرد تکمیــل شــده و معاونت بایــد اهداف مورد نظــر این دو مــاده را تا پایان برنامه ششــم محقق ســازد. خوانندگان محترم شــما را دعــوت میکنم که حتماً ایــن دو ماده را مطالعهکنند. «سند ارتقای وضعیت زنان در استانها» حرکــت بــرای بهبــود وضعیــت زنــان در ســطح ملی و اســتانها بایــد برنامــه محور باشــد تــا به نتیجه برســد. اطالعات خوبی از نظر آماری تهیه شــده و براســاس آن ظرف شش ماه باید استانها اقدام بهتدوین سند ارتقای وضعیــت زنان و خانواده کنند؛ یعنی تا نهایت شــهریور .97 امیدواریم با تدوین این ســند نگاه سیاســی به حوزه زنان پایان یابد و از سلیقه محوری دور شود. «گفتوگوی ملی خانواده و گفتوگوی بین نسلی» نسلها هر یک در دوران زندگی، شرایط و مسائل خود را دارند. اما برای استحکام روابط انسانی و حمایتهای خانوادگی و اجتماعی باید ارتباط نســلها با یکدیگر حفظ شــود. بنابراین باید باب گفتوگو باز شــود و به ســؤاالت نســل جوان پاســخهای درخور دهیــم. باید حرف نسل جوان را شنید. انتظار داریم همه فعاالن اجتماعــی و سیاســی روی این موضــوع برنامهریزی کنند تا با همکاری هم یک گفتوگوی درون خانواده و بین نسلی داشته باشیم. «کمپینارمغان2» سال گذشته با برپایی فراخوانی برای آزادسازی زنان زندانی جرایم غیرعمد، با واریز کمکهای مردمی به ســتاد دیه تعــدادی از این زنان آزاد شــدند و به خانه برگشــتند. امســال هم با شــعار «زندان جای مادران نیســت» ایــن فراخــوان بــه راه افتــاده با نــام مبارک حضــرت زهــرا (س)و از ایام فاطمیه تا ایــام والدت آن حضــرت که همــه را دعــوت میکنــم در ایــن زمینه همــکاری کننــد و با مبالغی هر چند کوچک ســهمی در بازگشــت مادران پای ســفره هفت ســین خانهها داشته باشند. و حسن ختام «فاطمه زهرا سالماهلل علیها» عمق اندیشه، شــخصیت و منش انسانی، سیاسی و اجتماعــی حضرت زهــرا(س) برای ما درس اســت ولی ما کمتر به آن میپردازیم و متأســفانه تصویری بسیار دور از آن حضرت داریم. هنوز «فاطمه، فاطمه است» بهترین تصویر است. * قوانین برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده - ماده 101 کلیــه دســتگاههای اجرایی موظفنــد بهمنظور تحقق اهــداف منــدرج در اصــول دهــم (۰1)، بیســتم )2۰( و بیســت و یکــم )21( قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایران، اهداف سند چشــمانداز بیستساله و سیاســتهای کلی برنامه ششــم و سیاســتهای کلی خانــواده مبنی بر «تقویت نهاد خانــواده و جایگاه زن در آن و اســتیفای حقــوق شــرعی و قانونــی زنــان در همــه عرصههــا و توجه ویــژه به نقش ســازنده آنان» و نیز بهمنظور بهرهمندی جامعه از ســرمایه انســانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویــت جایــگاه ســازمانی امــور زنــان و خانــواده در دســتگاه، نســبت به اعمال رویکرد عدالت جنســیتی بــر مبنای اصــول اســالمی در سیاســتها، برنامهها و طرحهــای خــود و ارزیابی آثار و تصمیمات براســاس شاخصهای ابالغی ســتاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نمایند. ... برای خواندن متن کامل این دو ماده به قوانین برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده مراجعه کنید. - ماده 102 دولــت موظــف اســت براســاس سیاســتهای کلــی جمعیت و خانواده و ســند جمعیت مصوب شــورای عالــی انقالب فرهنگی با همــکاری نهادهای ذیربط بهمنظــور تقویــت و تحکیم جامعــهای خانوادهمحور و تقویــت و تحکیــم و تعالــی خانــواده و کارکردهــای اصلی آن با رعایت شــاخصهای الگو و سبک زندگی اســالمی- ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را بهعمل آورد: الــف- زمینهســازی مناســب جهــت کنتــرل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ۰1درصد نسبت به سال پایه درطول اجرای قانون برنامه ب- حمایت، پشــتیبانی و ارتقای معیشــت و اقتصاد خانواده از طریق توســعه مشــاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونیهای تولیدی روســتایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشــد مستمر فعالیتها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه ... برای خواندن متن کامل این دو ماده به قوانین برنامه ششم توسعه در حوزه زنان و خانواده مراجعه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.