همافزاییدستگاههایدولتی برایبهبودوضعیتزنانوخانواده

Vizhenameh - - News -

- گــزارش وضعیــت انتصابــات مدیــران زن در دســتگاههای اجرایــی در هیــأت دولت پیــرو مصوبه شــورای عالی اداری مبنی بر تخصیص 30 درصدی پستهای مدیریتی به زنان مدیریتی پیگیری و رصد اجرای دســتور رئیس جمهوری در مورد به کارگیری توان زنان در سطوح - تبــادل تفاهمنامــه بــا وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، آمــوزش و پــرورش، وزارت علوم، تحقیقــات و فنــاوری، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، نهضت ســوادآموزی با مفاد اجرایی برای ارتقای وضعیت زنان - برگــزاری نشســت توجیهــی و آموزشــی تدویــن شــاخص هــای عدالــت جنســیتی در ســطح ملــی؛ موضوع ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه - تفاهــم همــکاری بــا ســازمان بســیج ســازندگی و ســازمان زندان ها در حمایت از حرفه آموزی و ایجاد اشتغال پایدار خانواده های زندانیان - نشست های تخصصی با وزیران بهداشت، آموزش و پــرورش، اطاعــات، معاونت علمی و فنــاوری، نمایندگان مجلس شــورای اســامی، دهیــاران زن، گروههــای مطالعــات زنــان، مشــاوران وزیــران و دســتگاه هــای اجرایــی، مدیــران کل استانداران در امور زنان و خانواده - پیگیــری تصویب آیین نامــه اجرایی ماده 101 قانون برنامه ششــم توسعه از مراجع ذیربط و تشکیل کارگروه اجرای مفاد آیین نامه - مبادلــه موافقتنامــه بــا 31 اســتان بــرای اجــرای مرحلــه دوم طــرح ملــی تــاب آوری اجتماعــی بــرای حــدود 620 نفر از نماینــدگان تشــکل هــای اجتماعــی بومــی کشــور به عنــوان تســهیلگر محلی و آموزشــگر و حدود 13660 نفــر از اعضــای جوامع محلی (254محلــه) با تأکید بــر مناطــق حاشــیه نشــین و آســیب پذیر و افــراد در معرض آسیب در استان ها - تدویــن مجموعــه برنامــه هــای دســتگاهی، مفاد ماده 102 برنامه ششم توسعه جهت ارائه به دولت و مجلس شورای اسامی - نشســت ملــی ترویــج نقــش ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در تــوان افزایــی زنــان بــا مشــارکت وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی - انجام 20 سفر استانی به کردستان، فارس، خراسان رضوی، قم، اصفهان، سیســتان و بلوچستان، تهران (ورامیــن، قرچــک، اسامشــهر، مــارد و شــهر ری)، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی، بوشهر، یزد، شیراز، گلستان و آذربایجان غربی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.