در امور زنان و خانواده در سال 96

اقداماتبرایحمایتازحقوقزنان و خانواده

Vizhenameh - - News -

-نهاییشدنتدوینمبانیفقهیممنوعیتخشونت علیه زنان به عنوان پیوست الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت - هماهنگی و تشــکیل جلسات متعدد با قوه قضائیه و کارشناســان مربوطــه بــه نهایی شــدن الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت - نهایی شدن شناسایی خأل های پیش روی پیشگیری از ازدواج زودهنگام زیر ســنین قانونی مندرج در ماده 1041 قانون مدنی - نهایــی شــدن شناســایی چالــش هــای پیــش روی افتتاح حساب از ناحیه مادران برای فرزندان صغیر و برداشت از آن شوهر روی انجــام اعمال جراحی زنان متأهل با رضایت - نهایی شــدن شناسایی نارســاییهای الیحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی - نهایــی شــدن شناســایی چالش هــای تنقیحی بند «ت» مــاده 08، مــاده ،101 بنــد «خ» مــاده 102 قانون برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه و ارائه بــه معاونت حقوقیرئیسجمهوری نیازپیگیریتصویبلوایحتدوینشدهدرکمیسیونهای دولت و تدوین لوایح و پیشنهادهای مورد - پیگیــری و لحــاظ موضوعات جنســیتی در اســناد و لوایــح مراکز تصمیم گیری و تصمیم ســازی اعم از کمیســیون های دولت و سایر مراجع مانند سهم زنان عشــایر و روســتایی در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توســعه و ایجاد اشــتغال پایــدار، حضور زنــان در اســتادیوم های ورزشــی، تقســیم کار ملی، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و ... - اجــرای طــرح محاســبه ارزش کار خانگــی زنــان بــر اســاس تولید ناخالص ملی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه - نهایی شدن تهیه مبانی حقوقی، روان شناســی- جامعــه شــناختی و فقهــی ممنوعیــت جــواز ازدواج سرپرست و فرزند خوانده - تدویــن الیحــه حــذف تبصــره ماده 26 قانــون حمایت از کودکان و نوجوانــان بــی سرپرســت و بــد سرپرست - حمایــت از اورژانــس اجتماعــی 123 از طریــق بازدیدهــای اســتانی وقدردانی از کارشناسان و مددکاران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.